Program Schedule

TIME PROGRAMS
05:25 – 05:30 Radio Opening music
05:30 – 05:40 BHAJAN
05:40 – 05:54 Jiwan Darsan
05:54 – 06:00 Tapai ko Aaj
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:30 – 06:59 Hmla Serofero (Local News)
07:00 – 07:15 Swasthya tatha Sarsafai
07:15 – 07:30 BBC Nepali Sewa
07:30 – 08:00 मतदाता शिक्षा कार्यक्रम
08:00 – 08:30 Kachahari (Radio Talk Show)
08:30 – 08:45 Humla Serofero (Lama Language)
08:45 – 09:00 Asha ko Kiran
08:45 – 09:00 मुक्तीको शन्देश
09:00 – 09:30 Saurai (Deuda folk Song)
09:30 – 10:00 Humla Serofero
10:05 – 16:25 Off Air
16:30 – 17:00 Bal Aawaj
17:00 – 17:30 SLC MIrror 2071
17:30 – 18:00 Humla Serofero
18:00 – 18:30 Nepali Cheli
18:30 – 19:00 HiddaHiddai
19:00 – 19:30 National News From Radio Nepal
19:30 – 20:00 SajhaKhabar
20:00 – 20:30 नेपाल सेरोफेरो
20:30 – 20:45 Marga Darsan
20:45 – 21:30 BBC Nepali Sewa With Sajha Sawal
21:10 – 21:30 मनको तरेली (MAN KO TARELI)
21:30 – 22:00 Humla Serofero
22:00 – 05:25 Off Air
22:00 – 05:25 सेवाको अन्त
TIME PROGRAMS
05:25 – 05:30 Radio Opening music
05:30 – 05:40 BHAJAN
05:40 – 05:54 Jiwan Darsan
05:54 – 06:00 Tapai ko Aaj
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:30 – 07:00 Hmla Serofero (Local News)
07:00 – 07:15 Time for Sponsor Program
07:15 – 07:30 BBC Nepali Sewa
07:30 – 08:00 Saikshik Darpan
08:00 – 08:30 Kachahari (Radio Talk Show)
08:30 – 08:45 Humla Serofero (Lama Language)
08:45 – 09:00 Marga Darshan
09:00 – 09:30 Saurai (Deuda folk Song)
09:30 – 10:00 Humala Serofero
10:00 – 16:25 Radio Close Morning Shift
10:00 – 16:00 Radio Close Morning Shift
10:00 – 16:00 बीहानी प्रशारण सेवा बन्द
16:00 – 16:05 Evening Radio Opening
16:00 – 16:05 वेलुकी प्रशारणको शुरूवात
16:30 – 17:25 एसएलसी मीरर
17:00 – 17:30 लोक गीती कार्यक्रम भञ्ज्यांग चेोतारी
17:30 – 18:00 हुम्ला सेरोफेरो (NEWS BULLETIN- HUMLA SEROPHERO)
18:00 – 18:30 स्वास्थ्य नै धन हो (HEALTH IS WEALTH)
18:30 – 18:00 हीड्दा हीड्दै (HINDA HIDDAI)
19:00 – 19:30 रेडीयो नेपालको राष्ट्रीय समाचार (RADIO NEPAL'S NEWS)
19:30 – 20:00 साझा खबर (SAJHA KHABAR)
20:00 – 20:30 नेपाल सेरोफेरो
20:30 – 20:45 अात्मीक यात्रा (ATMIK YATRA)
20:45 – 21:10 बीबीसी नेपाली सेवा (BBC NEPALI SERVICE)
21:10 – 21:30 मनको तरेलसी (MAN KO TARELI)
21:30 – 22:00 हुम्ला सेरोफेरो (NEWS BULLETIN)
22:00 – 05:25 सेवाको अन्त (END OF THE BROADCASTING)
TIME PROGRAMS
05:25 – 05:30 Radio Opening music
05:40 – 05:54 Jiwan Darsan
05:54 – 06:00 Tapai ko Aaj
06:00 – 06:30 Sajha Khabar
06:30 – 07:00 हुम्ला सेरोफेरो
07:00 – 07:15 जागरणा गीत
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 मतदाता शिक्षा कार्यक्रम
08:00 – 08:30 संवाद मुलक कार्यत्क्रम कचहरी
08:30 – 08:45 हुम्ला सेरोफेरो लामाखाम (म्युगुर)
08:45 – 09:00 मार्ग दर्शन
09:00 – 09:30 देउडा गीती कार्यत्क्रम सउराइ
09:30 – 10:00 हुम्ला सेरोफेरो
10:00 – 16:30 बीहानी प्रशारण सेवा बन्द
16:00 – 16:05 वेलुकी प्रशारणको शुरूवात
16:31 – 17:25 एसएलसी मीरर
17:00 – 17:30 संगीत
17:30 – 18:00 हुम्ला सेरोफेरो समाचार
18:00 – 18:30 नेपाली चेली
18:30 – 19:00 विकासको बाटो
19:00 – 19:30 संगीत
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:30 त्रिवेणी
20:30 – 20:45 अात्मीक यात्रा
20:45 – 21:10 बीबीसी नेपाली सेवा
21:10 – 21:30 अधेरी रात (Adheri Rat)
21:30 – 22:00 हुम्ला सेरोफेरो
22:00 – 05:25 सेवाको अन्त
TIME PROGRAMS
05:25 – 06:30 बिहानी सेवाको शुरुवात
05:30 – 05:40 नेपाली भजन
05:40 – 05:54 रेडियो प्रबचन जागरण
05:54 – 06:00 तपाईको आज (राशीफल)
06:00 – 06:30 साझ खबर
06:30 – 07:00 हुम्ला सेरोफेरो
07:00 – 07:15 जागरण गीत
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 आप्mनो गाउँ आफै बनाउँ
08:00 – 08:30 संवाद मुलक कार्यत्क्रम कचहरी
08:00 – 08:30 हुम्ला सेरोफेरो लामाखाम
08:45 – 09:00 वालफुलबारी
09:00 – 09:30 देउडा गीती कार्यत्क्रम सउराइ
09:30 – 10:00 हुम्ला सेरोफेरो
10:00 – 16:00 बीहानी प्रशारण सेवा बन्द
16:00 – 16:05 वेलुकी प्रशारणको शुरूवात
16:30 – 17:25 एसएलसी मीरर
17:30 – 18:00 हुम्ला सेरोफेरो
18:00 – 18:30 स्वास्थ्य नै धन हो
18:30 – 19:00 हाम्बा पुर्खा
19:00 – 19:30 रेडीयो नेपालको राष्ट्रीय समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल सेरोफेरो
20:30 – 20:45 अात्मीक यात्रा
20:45 – 21:10 बीबीसी नेपाली सेवा
21:11 – 21:30 मनको तरेलसी (MAN KO TARELI)
21:30 – 22:00 हुम्ला सेरोफेरो
22:00 – 05:25 सेवाको अन्त
TIME PROGRAMS
05:25 – 05:30 बिहानी सेवाको शुरुवात
05:30 – 05:41 BHAJAN
05:40 – 05:54 रेडियो प्रबचन जागरण
05:54 – 06:00 तपाईको आज (राशीफल)
06:00 – 06:30 साझ खबर
06:30 – 07:00 हुम्ला सेरोफेरो
07:00 – 07:15 जागरण गीत
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 मतदाता शिक्षा कार्यक्रम
08:00 – 08:30 संवाद मुलक कार्यत्क्रम कचहरी
08:30 – 08:45 हुम्ला सेरोफेरो लामाखाम (म्युगुर)
08:45 – 09:00 वालफुलबारी
09:00 – 09:30 देउडा गीती कार्यक्रम सउराइ
09:30 – 10:00 हुम्ला सेरोफेरो
10:00 – 16:00 बिहानी प्रशारण सेवा बन्द
16:01 – 16:05 वेलुकी प्रशारणको शुरूवात
16:20 – 17:25 एसएलसी मीरर
17:30 – 18:00 हुम्ला सेरोफेरो
18:00 – 18:30 नेपाली चेली
18:30 – 19:00 हीड्दा हीड्दै
19:00 – 19:30 रेडीयो नेपालको राष्ट्रीय समाचार
19:30 – 19:30 साझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल सेरोफेरो
20:30 – 20:45 आत्मीक यात्रा
20:45 – 21:10 बीबीसी नेपाली सेवा
21:10 – 21:30 मनको तरेलसी (MAN KO TARELI)
21:30 – 22:00 हुम्ला सेरोफेरो
21:30 – 22:00 सेवाको अन्त
22:00 – 05:25 सेवाको अन्त
TIME PROGRAMS
05:25 – 05:30 बिहानी सेवाको शुरुवात
05:25 – 05:30 BHAJAN
05:40 – 05:54 रेडियो प्रबचन जागरण
05:54 – 06:00 तपाईको आज (राशीफल)
06:00 – 06:30 साझ खबर
06:30 – 07:00 हुम्ला सेरोफेरो
07:00 – 07:15 जागरण गीत
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 असल वाल संवाद
08:00 – 08:30 संवाद मुलक कार्यत्क्रम कचहरी
08:30 – 08:45 हुम्ला सेरोफेरो लामाखाम
08:45 – 09:00 मुक्तीको शन्देश
09:00 – 09:30 देउडा गीती कार्यक्रम सउराइ
09:30 – 10:00 हुम्ला सेरोफेरो
10:00 – 04:00 बिहानी प्रशारण सेवा बन्द
16:00 – 16:05 वेलुकी प्रशारणको शुरूवात (START OF THE EVENING SERVICE)
16:30 – 17:25 एसएलसी मीरर (SLC MIRROR) NOW STOPPED, WILL START FROM MANGSIR
17:30 – 18:00 हुम्ला सेरोफेरो (NEWS BULLETIN)
18:00 – 18:30 स्वास्थ्य नै धन हो (SWASTHYE NAI DHAN HO)
18:30 – 19:00 असल वाल संवाद (Asal Bal Sambad)
19:00 – 19:30 रेडीयो नेपालको राष्ट्रीय समाचार (RADIO NEPAL'S NEWS BULLETIN)
19:30 – 20:00 साझा खबर (SAJHA KHABAR)
20:00 – 20:30 नेपाल सेरोफेरो (NEPAL SEROPHERO)
20:30 – 20:45 आत्मीक यात्रा (ATMIK ATRA)
20:45 – 21:10 बीबीसी नेपाली सेवा (BBC NEPALI SERVICE)
21:10 – 21:30 मनको तरेली (Man Ko Tareli)
21:30 – 22:00 हुम्ला सेरोफेरो (NEWS BULLETIN)
22:00 – 05:25 सेवाको अन्त (END OF BROADCASTING)
TIME PROGRAMS
05:25 – 05:30 बिहानी सेवाको शुरुवात
05:30 – 05:40 नेपाली भजन
05:40 – 05:54 जागरण
05:54 – 06:00 तपाइको आज (Horoscope of the Day)
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 हुम्ला सेरोफेरो
07:00 – 07:15 जागरण गीत
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (BBC Nepali Service)
07:30 – 08:30 कार्यक्रम रमाइलो शनिबार (RAMAILO SANIBAR)
08:30 – 08:45 हुम्ला सेरोफेरो लामाखाम
09:00 – 09:30 देउडा गीती कार्यक्रम सउराइ
09:30 – 10:00 हुम्ला सेरोफेरो
10:00 – 16:00 बिहानी प्रशारण सेवा बन्द
16:00 – 16:05 वेलुकी प्रशारणको शुरूवात
16:30 – 17:25 एसएलसी मीरर (It is stopped & will start from Mangsir 2071)
17:30 – 18:00 हुम्ला सेरोफेरो
18:00 – 18:30 हातेमालो
19:00 – 19:30 रेडीयो नेपालको राष्ट्रीय समाचार
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल सेरोफेरो (NEPAL SEROPHERO)
20:30 – 20:45 आत्मीक यात्रा (ATMIK YATRA)
21:30 – 22:00 हुम्ला सेरोफेरो (NEWS BULLETIN)
21:45 – 22:10 बीबीसी नेपाली सेवा (BBC NEPALI SERVICE)
22:11 – 22:30 मनको तरेलसी (MAN KO TARELI)
 • OFF AIR

Latest News

Kannali Open Women School

Team Members

 • Mr. Suresh Pariyar

  Mr. Suresh Pariyar

  Reporter
 • Mr. Dala Rawal

  Mr. Dala Rawal

  Board of Director
 • Migur Lama

  Migur Lama

  News Presenter (Lama Kham)
 • Mr. Mimsing Nepali

  Mr. Mimsing Nepali

  Assistance News Coordinator
 • Mr. ARJUN BOHARA

  Mr. ARJUN BOHARA

  TECHNICAL HEAD
 • Mr. Nabaraj Mahatara

  Mr. Nabaraj Mahatara

  Station Manager
 • Mr. RESHAM RAJ ROKAYA

  Mr. RESHAM RAJ ROKAYA

  PROGRAM PRODUCER
View all team members